Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 22 december 2023

 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
  2. W.H. De Ridder Holding B.V., handelend tevens onder de naam BrahmanMenor, gevestigd aan Torenlaan 5A, 1402 AT, Bussem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67976395.
  3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 
  4. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
  5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  6. Offerte: een schriftelijk aanbod van BrahmanMenor.
  7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met BrahmanMenor een Overeenkomst heeft gesloten.
  8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan BrahmanMenor. zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  9. Partij(en): BrahmanMenor en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  10. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  11. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
  12. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Toepasselijkheid en interpretatie
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BrahmanMenor, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met BrahmanMenor heeft aanvaard.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van BrahmanMenor zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
  2. Elke Offerte bevat zodanige informatie, dat het voor de Opdrachtnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de Offerte zijn verbonden. De Offerte bevat in ieder geval de volgende informatie:
   1. Startdatum workshop;
   2. Duur van de workshop;
   3. Aantal overnachtingen;
   4. Eventuele huiswerk- en/of dieetadviezen om aan de workshop te mogen deelnemen en huiswerk- en/of dieetadviezen waaraan de Opdrachtnemer dient te voldoen na deelname aan de workshop;
   5. De prijs van de workshop; 
   6. De wijze en termijn van betaling.
  3. Indien een Offerte van BrahmanMenor (mede) gebaseerd is op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  4. Alle bij de Offerte verstrekte informatie, illustraties, gegevens, specificaties etc. gelden steeds bij benadering en zijn voor BrahmanMenor slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door BrahmanMenor is aangegeven.
  5. BrahmanMenor kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
  6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte, behoudt BrahmanMenor zich het recht voor de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding  te herroepen of daarvan af te wijken.   Indien een Offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in de Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard en het voldoen aan de daarbij door BrahmanMenor gestelde voorwaarden.  Indien de Opdrachtgever de Offerte via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BrahmanMenor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  7. Mondelinge toezeggingen verbinden BrahmanMenor slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BrahmanMenor zijn bevestigd.   
  8. Een Offerte wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst door BrahmanMenor
  1. BrahmanMenor zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 
  2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BrahmanMenor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan BrahmanMenor worden verstrekt.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BrahmanMenor het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
  4. BrahmanMenor zal de door haar te verrichten diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die mogen worden gesteld aan een opdrachtnemer, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever. Het uitvoeren van een Overeenkomst door BrahmanMenor heeft altijd het karakter van een “inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.
  5. BrahmanMenor  kan een bovengrens vaststellen voor het aantal deelnemers aan een workshop. Aangemelde deelnemers worden op volgorde van aanmelding voor een workshop geplaatst. Als een deelnemer niet kan worden geplaatst, wordt deze hierover per e-mail bericht. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag inclusief btw aan Opdrachtgever geretourneerd.
  6. BrahmanMenor  behoudt zich het recht voor de datum, locatie of -tijdstip waarop de workshop gepland staat te wijzigen of de workshop bij verhindering van de oorspronkelijk aangekondigde docent(en) door (een) andere docent(en) te laten verzorgen. BrahmanMenor zal de wijziging per e-mail aan Opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uur van zo een wijziging op de hoogte stellen. Indien de Opdrachtgever korter dan vier weken voor de workshopdatum van zo een wijziging op de hoogte wordt gesteld, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen uiterlijk 5 werkdagen na het wijzigingsbericht de workshop kosteloos per e-mail te annuleren. Daarna kan dit niet meer en is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. 
  7. Indien er onvoldoende aanmeldingen voor een workshop zijn ontvangen dan wel in geval van andere onoverkomelijke omstandigheden is BrahmanMenor gerechtig een workshop te annuleren. In geval van zo een annulering zal BrahmanMenor het reeds betaalde bedrag aan Opdrachtgever inclusief btw retourneren.
 5. Duur en einde van de Overeenkomst
  1. De duur van de workshop wordt vastgelegd in de Overeenkomst. 
  2. Een Zakelijke klant kan de Overeenkomst niet opzeggen.
  3. Indien de Consument Opdrachtgever de Overeenkomst wil opzeggen, is BrahmanMenor gerechtigd de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
   1. Bij opzegging meer dan 6 maanden voor de geplande workshopdatum is de Opdrachtgever 5% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 
   2. Bij opzegging tussen 6 en 4 maanden voor de geplande workshopdatum is de Opdrachtgever 20% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 
   3. Bij opzegging tussen 4 en 2 maanden voor de geplande workshopdatum is de Opdrachtgever 40% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 
   4. Bij opzegging binnen 2 maanden voor de geplande workshopdatum is de Opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd
  4. Eventuele reeds gedane betalingen worden, indien Opdrachtgever daar op grond van bovengenoemde regels recht op heeft, binnen een termijn van 14 dagen aan Opdrachtgever terugbetaald.
  5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.
 6. Prijs en betaling
  1. Opdrachtgever betaalt BrahmanMenor het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst terstond op het moment van aanvaarding van de Offerte. Alle door BrahmanMenor genoemde prijzen zijn in euro’s. De Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen prijs bij vooruitbetaling te voldoen. Betalingen dienen te worden verricht via de website van BrahmanMenor. Volledige vooruitbetaling is in alle gevallen vereist. Betalingen kunnen alleen geschieden via de website.
  2. Alle door BrahmanMenor genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 7. Verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, psychische en/of lichamelijke klachten alsook alle gegevens die volgens hem nodig of van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan BrahmanMenor worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. 
  2. Deelname aan een workshop is geheel vrijwillig. Indien Opdrachtgever niet deelneemt, om welke reden dan ook, geeft de niet deelname geen recht op teruggave, ook niet gedeeltelijk, van de overeengekomen prijs.
  3. Deelname aan een workshop is geheel voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zich er van bewust dat de workshops dienen te worden beschouwd als een vorm van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke coaching en/of als een vorm van vrijetijdsbesteding. Een workshop kan geenszins worden opgevat als medische behandeling in de ruimste zin des woords.
  4. Alle Medewerkers van BrahmanMenor zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten geleverd. Alle workshops zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. 
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geluid en/of video opnames te maken gedurende een workshop, zonder voorafgaande toestemming van BrahmanMenor. De toestemming moet schriftelijk door BrahmanMenor worden verstrekt aan Opdrachtgever.
 8. Garantie
  1. BrahmanMenor staat ervoor in dat geleverde diensten en voldoen aan de Overeenkomst.
  2. BrahmanMenor biedt geen garanties of toezeggingen behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst  en/of deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
  3. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ter zake van garantie laten de garantieaanspraken van de Opdrachtgever uit hoofde van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen onverlet.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle benamingen, afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen, oefeningen, trainingen, schema’s en adviezen welke BrahmanMenor verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij BrahmanMenor. Het is Opdrachtgever verboden werken vervaardigd door BrahmanMenor  te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven en/of te gebruiken of ter beschikking te stellen in eigen bedrijfsactiviteiten en/of bedrijfsactiviteiten van derden, al dan niet, om niet tenzij BrahmanMenor hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
  2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van BrahmanMenor, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 10. Geheimhouding
  1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 11. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BrahmanMenor.
  2. BrahmanMenor zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. 
  3. De totale aansprakelijkheid van BrahmanMenor voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van BrahmanMenor, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot:
   1. een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw),  althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken tot een bedrag van maximaal € 2000,00.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BrahmanMenor aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  5. Aansprakelijkheid van BrahmanMenor jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door BrahmanMenor gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BrahmanMenor meldt.
  7. De aansprakelijkheid van BrahmanMenor met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever BrahmanMenor onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BrahmanMenor ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BrahmanMenor in staat is adequaat te reageren.
  8. Opdrachtgever vrijwaart BrahmanMenor voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
  9. BrahmanMenor kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien BrahmanMenor in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. BrahmanMenor is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  10. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, epidemie, pandemie, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  11. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.
 12. Wijziging Algemene Voorwaarden
  1. BrahmanMenor behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via [invullen], per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan BrahmanMenor kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan BrahmanMenor. BrahmanMenor kan dan de wijziging heroverwegen. Indien BrahmanMenor. de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 13. Disclaimer
 1. De informatie op onze website wordt verstrekt op een ‘as is’- en ‘as available’-basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website op eigen risico is. Wij wijzen alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot alle uitdrukkelijke garanties, wettelijke garanties en alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar zal zijn, dat de toegang ononderbroken zal zijn, vrij van fouten zal zijn, aan uw vereisten zal voldoen, of dat eventuele gebreken in onze website zullen worden gecorrigeerd.
 2. Voor de technologie die nodig is voor deelname aan onze videocursus heeft u een solide internetverbinding nodig. Hierdoor heeft het systeem de meest recente versie van uw browser, plug-ins en extensies nodig. Voor het beste resultaat raden wij de nieuwste versie van Google Chrome aan.
 3. Informatie op onze website mag niet noodzakelijkerwijs worden vertrouwd en mag niet worden opgevat als professioneel advies van ons. Wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit uw vertrouwen op dergelijke informatie.
 4. Als uw rechtsgebied geen beperkingen op garanties toestaat, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot uw gebruik van de site is het stopzetten van het gebruik van de site.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BrahmanMenor gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. BrahmanMenor is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die BrahmanMenor of de bedrijfsactiviteiten van BrahmanMenor overneemt.

Naam: BrahmanMenor
Adres: Torenlaan 5A, 1402 AT BUSSUM, Nederland 

E-mailadres: info@brahmanmenor.com

Revisie beheer

22 dec 2023        Disclamer toegevoegd

27 feb 2024 Adres gewijzigd

Vraag & antwoord

Omdat er hoofdzakelijk twee type retreats  zijn en een online variant, hebben we per type retreat een veelgestelde vragen sectie voor je toegevoegd. Vind antwoord op alle vragen via onderstaande knoppen.

Pranic Activatie Weekend

Pranic Essence Retreat

Pranic Essence Online

Brahman Menor recensies en ervaringen

Agenda

Interesse in een van onze evenementen of retaites? Samen maken we onze wereld gezonder en mooier.
We zien jou er graag bij!

Leven van Prana online communities

Een meerwaarde en aanrader is om je aan te sluiten bij de communities van gelijkgestemden. Inmiddels zijn er al duizenden mensen aanwezig en
ook jij bent van harte welkom!

Brahman Menor's nieuwste boek
NIEUW!